เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

Solar PPA คืออะไร?

Solar PPA คืออะไร

สารบัญ

Solar PPA หรือ Solar Power Purchase Agreement คือ ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Provider) กับลูกค้า (Customer) โดยผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ของลูกค้า และลูกค้าจะเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

ข้อดีของ Solar PPA

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากลูกค้าสามารถซื้อไฟฟ้าจากผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาที่ต่ำกว่าค่าไฟฟ้าจากภาครัฐ
  • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด
  • ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการลงทุน เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอง
Solar PPA เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศไทย Solar PPA กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

จำเป็นต้องดูแลระบบหรือไม่

การดูแลระบบ Solar PPA เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทั้งหมด เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าประกัน เป็นต้น ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดูแลระบบ Solar PPA ด้วยตัวเอง แต่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบกับผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อยากขอโซล่าเซลล์ฟรี (Solar PPA) ต้องทำอย่างไร

การขอโซล่าเซลล์ฟรี ผ่านสัญญา Solar PPA สามารถทำได้โดยติดต่อผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้บริการโซลาร์เซลล์แบบ PPA โดยผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าว่าเหมาะสมกับการทำสัญญา Solar PPA หรือไม่

Solar PPA

คุณสมบัติของลูกค้าที่ต้องการทำสัญญา Solar PPA

มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ
มีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
มีความมั่นคงทางการเงิน

หากลูกค้ามีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์จะดำเนินการประเมินพื้นที่และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า เพื่อออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม จากนั้นจะนำเสนอข้อเสนอราคาและสัญญา Solar PPA ให้กับลูกค้า

หากลูกค้าตกลงทำสัญญา Solar PPA กับผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ลูกค้าจะเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาของสัญญา Solar PPA จะอยู่ในช่วง 10-20 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า

ขั้นตอนในการขอโซล่าเซลล์ฟรี ผ่านสัญญา Solar PPA

1. ติดต่อผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้บริการโซลาร์เซลล์แบบ PPA
2. แจ้งความต้องการใช้ไฟฟ้าและพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3. รอผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ประเมินพื้นที่และปริมาณการใช้ไฟฟ้า
4. พิจารณาข้อเสนอราคาและสัญญา Solar PPA จากผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์
5. ตกลงทำสัญญา Solar PPA กับผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์
6. ผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
7. ลูกค้าเริ่มซื้อไฟฟ้าจากผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวอย่างผู้ให้บริการโซล่าเซลล์แบบ PPA

  • บี.กริม เพาเวอร์
  • พลังงานบริสุทธิ์
  • แสนสิริ
  • ไทยออริกซ์
  • บีซีพีจี

ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์หลายรายก่อนตัดสินใจทำสัญญา Solar PPA

บทความล่าสุด