เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

โครงการติดโซล่าเซลล์ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า คืออะไร คุ้มไหม? มีวิธีและขั้นตอนอย่างไร อัพเดท 2566

โครงการติดโซล่าเซลล์ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

สารบัญ

โครงการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ฯลฯ และขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในประเทศไทย โครงการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

● โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
● โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (Small Renewable Power Producer: SPPA)

สำหรับประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

การเข้าร่วมโครงการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า สามารถทำได้โดยติดต่อกับบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากนั้นบริษัทผู้รับเหมาจะดำเนินการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับเจ้าของโครงการ

เมื่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนติดตั้งเสร็จแล้ว เจ้าของโครงการจะต้องยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาอนุมัติให้เจ้าของโครงการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้

โดยสรุปแล้ว โครงการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล อย่างไรก็ตาม เจ้าของโครงการควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะคุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการ

การติดโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้า สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลและประเมินความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจติดตั้ง

ก่อนตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้า ควรศึกษาข้อมูลและประเมินความคุ้มค่าของโครงการ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ราคารับซื้อไฟฟ้าจากภาครัฐ ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น

2. ติดต่อบริษัทผู้รับเหมาติดตั้ง

เมื่อตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์แล้ว ควรติดต่อบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขอใบเสนอราคาและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบ

3. ยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อได้รับใบเสนอราคาและตกลงกับบริษัทผู้รับเหมาแล้ว เจ้าของโครงการจะต้องยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต

>>ดูขั้นตอนการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า<<

4. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อได้รับใบอนุญาตติดตั้งแล้ว บริษัทผู้รับเหมาจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

5. ยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า

เมื่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งเสร็จแล้ว เจ้าของโครงการจะต้องยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต

>>ดูขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า<<

6. จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

เมื่อได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว เจ้าของโครงการสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้ โดยราคารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่หน่วยละ 2.20 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

● แบบคำขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
● สำเนาบัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน
● สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
● แผนผังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
● หนังสือรับรองจากบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน โดยแบ่งเป็น

● ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและประเมินความคุ้มค่า ประมาณ 1 เดือน
● ขั้นตอนติดต่อบริษัทผู้รับเหมาติดตั้ง ประมาณ 1 เดือน
● ขั้นตอนยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 1 เดือน
● ขั้นตอนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 1 เดือน
● ขั้นตอนยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ประมาณ 1 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการติดโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้า

ติดโซล่าเซลล์ได้เงินกี่บาท

● ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับขนาดของแผงโซล่าเซลล์ คุณภาพของอุปกรณ์ และประเภทของหลังคา โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 150,000-200,000 บาท
● ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท
● ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท

ข้อดีและข้อเสียของการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้า

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้า

● ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล
● ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
● เพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของโครงการ
● ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับเจ้าของโครงการ

ข้อเสียของการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้า

● ต้นทุนในการติดตั้งค่อนข้างสูง
● ระยะเวลาคืนทุนนาน
● ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

โดยสรุปแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนการไฟฟ้าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล อย่างไรก็ตาม เจ้าของโครงการควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะคุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการ

การขายไฟฟ้าให้ MEA และ PEA ต่างกันอย่างไร?

PEA และ MEA

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ต่างก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การขายไฟฟ้าของทั้งสองหน่วยงานมีความแตกต่างกันในบางประเด็น

>>ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขายไฟฟ้าให้ PEA และ MEA<<

ขายไฟให้การไฟฟ้าราคาหน่วยละกี่บาท

อัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) อยู่ที่หน่วยละ 2.20 บาท เป็นเวลา 10 ปี

อย่างไรก็ตาม อัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับนโยบายและสถานการณ์ของภาคพลังงาน

ขายไฟให้การไฟฟ้าต้องเสียภาษีไหม

การขายไฟให้การไฟฟ้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 77/1(8) และ (9) ซึ่งกำหนดให้การขายสินค้าเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินที่เจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าได้รับจากการขายไฟให้การไฟฟ้าจึงถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ เจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าอาจต้องเสียภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ขึ้นอยู่กับประเภทของเจ้าของโครงการและรูปแบบการประกอบธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม เจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าอาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น สิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือสิทธิประโยชน์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหล่านี้อาจช่วยลดภาระภาษีที่ต้องชำระได้

โดยสรุปแล้ว การขายไฟให้การไฟฟ้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ เจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าอาจต้องเสียภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ และอาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ขายไฟใหม่หรือไม่

ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ขายไฟใหม่เป็นมิเตอร์แบบ 2 ทิศทาง (Bidirectional Meter) ซึ่งสามารถวัดค่าไฟฟ้าได้ทั้งขาเข้าและขาออก โดยมิเตอร์แบบ 2 ทิศทางนี้สามารถวัดค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้และขายให้การไฟฟ้าได้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ให้ โดยเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจะต้องติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อขอเปลี่ยนมิเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์และพื้นที่ให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์แบบ 2 ทิศทางของกฟผ. อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์แบบ 2 ทิศทางของ PEA อยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท

การยื่นเรื่องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต

ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าและขนาดของกำลังการผลิตติดตั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์จะแตกต่างกันไปตามประเภทของมิเตอร์และพื้นที่ให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์แบบ 2 ทิศทางของกฟผ. อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์แบบ 2 ทิศทางของ PEA อยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท

นอกจากนี้ เจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

สรุป ติดโซล่าเซลล์ขายไฟให้การไฟฟ้า คุ้มไหม

โดยปกติแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าจะคุ้มค่าภายในระยะเวลาประมาณ 5-7 ปี โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

  • ขนาดของกำลังการผลิตติดตั้ง ยิ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งมาก ยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น และยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น
  • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หากใช้ไฟฟ้ามาก มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร
  • อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อจากภาครัฐอยู่ที่หน่วยละ 2.20 บาท เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้กับการไฟฟ้า
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์จะแตกต่างกันไปตามขนาดของกำลังการผลิตติดตั้งและพื้นที่ติดตั้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์หลายแห่ง เพื่อให้สามารถเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด

บทความล่าสุด