เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและยื่นขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและยื่นขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

สารบัญ

การยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

เมื่อได้บริษัทผู้รับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์แล้ว เจ้าของโครงการจะต้องยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ได้แก่

 • แบบคำขออนุญาตติดตั้ง
 • ระบบผลิตไฟฟ้า
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
 • แผนผังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
 • หนังสือรับรองจากบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

การยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า

เมื่อระบบผลิตไฟฟ้าติดตั้งเสร็จแล้ว เจ้าของโครงการจะต้องยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่

 • แบบคำขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
 • ใบอนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขออนุญาต

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท

ข้อควรพิจารณา

 • เจ้าของโครงการควรศึกษาข้อมูลและประเมินความคุ้มค่าของโครงการก่อนตัดสินใจยื่นขออนุญาต
 • เจ้าของโครงการควรเลือกบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้
 • เจ้าของโครงการควรตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนยื่นขออนุญาต

บทความล่าสุด