เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

การขายไฟฟ้าให้ PEA และ MEA ต่างกันอย่างไร?

PEA และ MEA ต่างกันอย่างไร

สารบัญ

การขายไฟฟ้าให้หน่วยงานนั้นเราต้องทำความรู้จักกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ก่อน เพราะต่างก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การขายไฟฟ้าของทั้งสองหน่วยงานมีความแตกต่างกันในบางประเด็น ดังนี้

การขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ประเภทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการขายไฟฟ้าให้ PEA

● เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออาคารที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
● ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp)
● ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มิใช่อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
● ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคจาก PEA

อัตราค่าไฟฟ้า PEA

PEA รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Solar Rooftop ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) อยู่ที่หน่วยละ 2.20 บาท เป็นเวลา 10 ปี

ขั้นตอนและระยะเวลาในการขายไฟฟ้าให้ PEA

1. ยื่นคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบ PPIM ของ PEA
2. PEA ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ
3. PEA ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขายไฟฟ้า
4. ผู้ขายไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและขอเปลี่ยนมิเตอร์
5. PEA เริ่มจ่ายไฟฟ้าและรับซื้อไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 3 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอขายไฟฟ้า PEA

● คำขอขายไฟฟ้า
● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
● สำเนาทะเบียนบ้าน
● สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออาคาร
● แผนผังติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
● ใบรับรองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากบริษัทผู้รับเหมาติดตั้ง

โดยสรุปแล้ว การขายไฟฟ้าให้กับ PEA เป็นโครงการที่ดีที่สามารถสร้างรายได้และช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล โดยผู้ที่ต้องการขายไฟฟ้าให้กับ PEA จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนด

การขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ดำเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ประเภทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการขายไฟฟ้า MEA

● เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออาคารที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
● ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp)
● ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มิใช่อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
● ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคจาก MEA

อัตราค่าไฟฟ้า MEA

MEA รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Solar Rooftop ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) อยู่ที่หน่วยละ 2.20 บาท เป็นเวลา 10 ปี

ขั้นตอนและระยะเวลาในการขายไฟฟ้าให้ MEA

● ยื่นคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบ My Energy ของ MEA
● MEA ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ
● MEA ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขายไฟฟ้า
● ผู้ขายไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและขอเปลี่ยนมิเตอร์
● MEA เริ่มจ่ายไฟฟ้าและรับซื้อไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 3 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอขายไฟฟ้าให้ MEA

● คำขอขายไฟฟ้า
● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
● สำเนาทะเบียนบ้าน
● สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออาคาร
● แผนผังติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
● ใบรับรองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากบริษัทผู้รับเหมาติดตั้ง

โดยสรุปแล้ว การขายไฟฟ้าให้กับ MEA เป็นโครงการที่ดีที่สามารถสร้างรายได้และช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล โดยผู้ที่ต้องการขายไฟฟ้าให้กับ MEA จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนด

สรุปการขายไฟฟ้าให้ PEA และ MEA

การขายไฟฟ้าให้ PEA และ MEA มีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่พื้นที่ให้บริการและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอขายไฟฟ้า เจ้าของโครงการที่สนใจขายไฟฟ้าให้กับ MEA หรือ PEA ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้รับอนุญาตและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บทความล่าสุด