เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ขั้นตอนการขออนุญาตการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องทำอย่างไรบ้าง? อัพเดท 2566

ขั้นตอนการขออนุญาตการติดตั้งโซล่าเซลล์

สารบัญ

การติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในพลังงานที่สะอาดและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการติดตั้งโซล่าเซลล์จำเป็นต้องมีขั้นตอนขออนุญาตและปฏิบัติตามกฏหมาย

หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ที่คุณต้องการติดตั้ง โดยสามารถแยกเป็นเงื่อนไขดังนี้
 • เงื่อนไขที่ 1: แผงโซล่าเซลล์ (PV) < 200kWp (<200,000 วัตต์)
 • เงื่อนไขที่ 2: แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 200kWp แต่ไม่เกิน 1,000kWp (200,001 วัตต์ – 1,000,000 วัตต์)
 • เงื่อนไขที่ 3: แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 1,000kWp (1,000,000 วัตต์) ขึ้นไป
ในกรณีที่คุณต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาของบ้านเพื่อการใช้งานส่วนตัว (ประเภทบ้านอยู่อาศัย) และขนาดการผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ แต่คุณจะต้องลงทะเบียนโครงการและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในโครงการโซล่าภาคประชาชนที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณเอง และอย่าลืมติดต่อการไฟฟ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในกรณีที่คุณต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ขึ้น

ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ PEA

1. ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ติดต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบสำหรับการอนุญาตในพื้นที่ที่คุณต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ เช่น สำนักงานเทศบาลหรืออบต. ในพื้นที่นั้น และยื่นใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) โดยแสดงแผนผังและรายละเอียดของการติดตั้ง

2. ลงทะเบียน
– ลงทะเบียนโครงการของคุณผ่านเว็บไซต์ https://www.cleanenergyforlife.net/ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นมา เพื่อเข้าร่วมโครงการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • สำเนาหลักฐานการยื่นแจ้งจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
 • ภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ที่เห็นครบชุดแผง อินเวอร์เตอร์
 • แบบ Single Line Diagram ทางการไฟฟ้า พร้อมวิศวกรไฟฟ้ากำลังลงนามรับรอง
 • แบบแปลนโครงสร้างการติดตั้งและรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรโยธาลงนามรับรอง
 • เอกสารมอบอำนาจ (กรณีทำมอบอำนาจ)
 • ชนิด รุ่น ยี่ห้อ สเปค ของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง
 • ชนิด รุ่น ยี่ห้อ สเปค ของ Inverter ที่ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้า หรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้าแล้วเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อผู้ใช้ไฟ
 • บิลค่าไฟ
 • ติดต่อ การไฟฟ้าฯ เพื่อตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อ
การติดตั้งโซล่าเซลล์

3. แจ้ง กฟน. หรือ กฟภ. (PEA)
– ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการขายไฟหรือขอขนานไฟผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้า MEA ที่ https://myenergy.mea.or.th/ และลงทะเบียนของ PEA ได้ที่ https://ppim.pea.co.th:4433/app/project/eco (ถ้าส่วนของ PEA ไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟให้เตรียมเอกสารไปยื่นกับการไฟฟ้าของเขตพื้นที่นั้นๆ)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แบบคำขอ ข.1
 • เอกสารแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา
 • บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA) ตามใบแจ้งหนี้การไฟฟ้าฯ (โดยมิเตอร์ 1 เฟส จะสามารถติดตั้งได้สูงสุด 5kw. และมิเตอร์ 3 เฟส จะขอติดตั้งได้สูงสุด 10kw.
 • เอกสารมอบอำนาจ (กรณีทำมอบอำนาจ)
 • ชนิด รุ่น ยี่ห้อ สเปค ของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง
 • ชนิด รุ่น ยี่ห้อ สเปค ของ Inverter ที่ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้า หรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้าแล้วเท่านั้น
 • แผนภูมิระบบไฟฟ้า (single line diagram) ที่มีการเซ็นรับรองแบบโดยวิศวกร พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชี (ใบกว.)
 • ข้อมูลของแผนที่ตั้ง รูปถ่ายหน้าบ้าน และรูปถ่ายที่เห็นแผงโซล่าครบทุกแผง

4. ยื่นสำเนาหนังสือรับ
– เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตและข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำการชำระค่าบริการต่างๆ และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า (ในกรณีเข้าร่วมโครงการขายไฟ) จากนั้นการไฟฟ้าจะทำการตรวจสอบระบบของคุณ และเมื่อผ่านการตรวจสอบและเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นมิเตอร์สำหรับโซล่าเซลล์ คุณสามารถใช้งานระบบโซล่าเซลล์ได้

การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องสอดคล้องตามกฎหมายและขั้นตอนที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลล่าสุด

บทความล่าสุด